top of page

1. Dit contract is opgesteld tussen FORMTİME en de nieuwe ledenregistratie (aangeduid als de KLANT). Deze overeenkomst bepaalt het gebruik van de website van FORMTIME op http://www.formtime.com.tr/, de diensten die via deze site moeten worden ontvangen en de verplichtingen van de partijen ten aanzien daarvan. De partijen verklaren, aanvaarden en verbinden zich ertoe dat de informatie in dit contract correct is. Dit contract begint met de voltooiing van het lidmaatschapsregistratieproces en de bevestiging van het contract en de ontvangst ervan door FORMTIME.

 

 

2. De naam, achternaam, e-mail en andere informatie die wordt verstrekt tijdens het abonneren op de FORMTIME-site, vormt de persoonlijke informatie van de KLANT en FORMTIME beschouwt deze persoonlijke informatie als vertrouwelijk, tenzij de KLANT het delen op de site niet toestaat. De genoemde informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de verplichtingen in dit contract en andere contracten, om te voldoen aan de verplichtingen van de wetten, voorschriften en andere toepasselijke wettelijke regels, om naar behoren informatie te verstrekken in overeenstemming met het verzoek van de bevoegde administratieve en/of gerechtelijke autoriteiten, om de rechten en veiligheid van de gebruikers te beschermen.Behalve in gevallen waarin het nodig is om informatie te verstrekken, zal deze op geen enkele manier aan andere instellingen en organisaties worden verstrekt.

 

3. Links en verwijzingen naar websites die door derden worden beheerd, worden geleverd via de FORMTIME-site, en FORMTIME garandeert niet de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie, diensten en diensten die beschikbaar zijn op deze websites van derden. Daarom is zij niet verantwoordelijk voor deze informatie, service en services. Bovendien is de KLANT verplicht om de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de accountgegevens die zijn geregistreerd in het FORMTIME-systeem, evenals zijn accounts op andere gekoppelde sociale platforms, te beschermen. Anders aanvaardt FORMTIME geen enkele verantwoordelijkheid. FORMTIME is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan in het geval dat de genoemde informatie wordt vastgelegd door kwaadwillenden als gevolg van aanvallen op de sitedatabase en voor deze doeleinden worden gebruikt, en in geval van onwettige activiteiten.

 

 

4. KLANT aanvaardt dat FORMTIME de navigatie van de site (bezochte pagina's, aangeklikte gebieden, rekentools, enz.) automatisch laat registreren met behulp van cookies. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de opvolgingspercentages van verschillende rubrieken op de site te bepalen en om statistische gegevens te verkrijgen.

 

 

5. De KLANT heeft er bij voorbaat mee ingestemd om geen vergoeding van FORMTIME te eisen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door het gebruik van de contractuele diensten.

 

 

6. Berichten, informatie, sms'jes, waarschuwingen en andere berichten kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door de KLANT is opgegeven tijdens het registratieproces van het lid. De KLANT kan niet beweren dat voornoemde elektronische berichten niet werden ontvangen of niet bereikt, en verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat voornoemde berichten geacht worden rechtsgeldig te zijn meegedeeld 1 dag na verzending.

 

 

7. Als de KLANT zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen niet nakomt door enig artikel van dit contract te schenden, of als wordt vastgesteld dat de informatie die hij heeft aangegeven niet correct is, heeft FORMTIME het recht om het contract eenzijdig te beëindigen zonder enige waarschuwing of kennisgeving. Indien de KLANT zijn lidmaatschap van de site beëindigt, wordt hij geacht het contract te hebben beëindigd.

 

 

8. FORMTIME biedt de nodige communicatie, promotie, advertenties, enz. aan contentproviders en gebruikers van webservices op een manier die de persoonlijke rechten van de KLANT niet schaadt, voor zover de persoonlijke informatie die door de KLANT wordt overgedragen, kan worden gedeeld . is volledig bevoegd om het voor illegale doeleinden te gebruiken, behalve in gevallen waarin het illegaal is.

 

 

9. FORMTIME kan nieuwe artikelen en/of ondertitels aan deze overeenkomst toevoegen, verwijderen of wijzigen, indien zij dit nodig acht. KLANT aanvaardt, verklaart en verbindt zich er bij voorbaat toe dat hij/zij rechtsgeldig op de hoogte is van deze wijzigingen. Indien enig artikel van deze overeenkomst ongeldig is, blijven de andere artikelen van de overeenkomst geldig.

 

 

10. De wetten van de Republiek Turkije en de rechtbanken en handhavingsbureaus van Alanya zijn bevoegd en verantwoordelijk voor de oplossing van alle geschillen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van dit contract.

bottom of page