top of page

1. Dit contract is opgesteld tussen FORMTİME en de nieuwe ledenregistratie (aangeduid als de KLANT). Deze overeenkomst bepaalt het gebruik van de website van FORMTIME op http://www.formtime.com.tr/, de diensten die via deze site moeten worden ontvangen en de verplichtingen van de partijen ten aanzien daarvan. De partijen verklaren, aanvaarden en verbinden zich ertoe dat de informatie in dit contract correct is. Dit contract begint met de voltooiing van het lidmaatschapsregistratieproces en de bevestiging van het contract en de ontvangst ervan door FORMTIME.

 

 

2. FORMTIME, in het bijzonder dieetplannen die passen bij de behoeften en kenmerken van de KLANTEN; Het is een interactieve site die gratis kan worden gebruikt en via web- en mobiele applicaties die veel diensten bieden om een gezond leven te leiden, en dit contract regelt de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot het gebruik van de site die door FORMTIME aan de KLANTEN.

 

 

3. Lidmaatschapsgegevens zijn de gegevens die de KLANT invoert op het moment van lidmaatschap. Informatie wordt gedeeld met andere leden voor zover de KLANT dit wenst. FORMTIME behoudt zich het recht voor om het account niet als klant te registreren of de activiteit van het account te beëindigen in geval van een onwettige situatie, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die hieruit voortvloeit.

 

 

4. Er wordt aanvaard dat FORMTIME de lidmaatschapsgegevens foutloos, volledig en correct heeft ingevoerd. Anders kan FORMTIME niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de KLANT zou lijden in geval van wijzigingen in de informatie of wijzigingen zonder kennisgeving.

 

 

5. Work biedt op deze site zowel betaalde als gratis diensten aan, die op grond van dit contract aan de KLANT worden geleverd. FORMTIME aanvaardt en verbindt zich ertoe geen andere kosten in rekening te brengen dan het verzoek en de goedkeuring van de KLANT.

 

 

6. FORMTIME beoordeelt, verifieert of neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die door de KLANT of andere gebruikers is gemaakt voordat ze naar het systeem worden verzonden. FORMTIME behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts op te schorten en/of te annuleren voor het schenden van deze richtlijnen en voor de mening dat FORMTIME schadelijk is voor zichzelf of voor een van zijn gebruikers.

 

 

7. In het kader van dit contract is de KLANT verantwoordelijk voor alle soorten inhoud en opmerkingen die op de site worden gepubliceerd. FORMTIME aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van vorderingen tot schadevergoeding van derden of instellingen voor schade die zou kunnen ontstaan in het geval dat deze inhoud het auteursrecht van een persoon of instelling of enig ander wettelijk beschermd recht schendt. Bovendien kan FORMTIME op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het succes van het advies en de suggesties die zijn verkregen van de experts op de site bij het bereiken van het doel, de nauwkeurigheid van deze informatie of het niet geven van het verwachte resultaat, de mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen optreden in de KLANT als gevolg van de uitvoering van deze aanbevelingen en suggesties, en andere schade die kan ontstaan.

 

 

8. FORMTIME heeft het recht om de informatie over de KLANT aan de bevoegde autoriteiten te melden als het constateert dat de KLANT het systeem illegaal gebruikt of als een vaststelling of onderzoek wordt gevraagd door de bevoegde autoriteiten. Ook; In een gerelateerde of vergelijkbare situatie heeft FORMTIME ook het recht om het lidmaatschap van het betreffende account te bevriezen of te beëindigen.

 

 

9. Nadat de KLANT lid is geworden van de site, wordt persoonlijke informatie over zijn/haar profiel weergegeven door andere KLANT en gebruikers voor zover hij/zij dat toestaat.

 

 

10. KLANT wordt geacht het delen van de inhoud op de site te hebben aanvaard en FORMTIME aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van ongeoorloofd gebruik van de inhoud op de site door anderen.

 

 

11. In geval van goedkeuring door de KLANT, nieuws, artikelen en soortgelijke artikelen gehost door FORMTİME, gewichtsupdates van de klant, meldingen over de doelen van de klant worden ook automatisch verzonden via de sociale media-accounts (zoals Facebook, Twitter, Instagram ) dat de KLANT verbinding maakt met de site. wordt gedeeld. Automatische goedkeuring van delen kan altijd worden gestopt door de KLANT.

 

 

12. FORMTIME garandeert niet dat de KLANT door lid te worden van de site de beoogde gewichts- en lichaamsafmetingen zal bereiken met de informatie die op de site is verkregen, of dat deze in overeenstemming zijn met de milieu- en gezondheidsvoorschriften van de KLANT, of dat de resultaten succesvol zullen zijn. Aangezien niet anders kan worden beweerd, aanvaardt de KLANT dat hij in dit verband geen materiële of morele schade zal claimen.

 

 

13. FORMTIME kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige materiële of morele schade die kan voortvloeien uit de verwarring of misvatting van de KLANT over de functies en opties van de betaalde en gratis diensten die aan de KLANT worden aangeboden.

 

 

14. De KLANT is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikersnaam en toegangswachtwoorden die op de site zijn aangemaakt. FORMTIME is niet verantwoordelijk voor de overdracht van genoemde informatie aan derden en voor eventuele schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Het recht van de KLANT om de genoemde toegangsinformatie te gebruiken behoort hem/haar toe en kan deze rechten en plichten niet overdragen aan derden of instellingen.

 

 

15. Inhoud die beledigingen, bedreigingen, godslastering, obsceen, pornografisch materiaal bevat, illegale activiteiten aanmoedigt of inprent, aanstootgevend is in culturele, etnische en soortgelijke termen, kwaadaardig, aanstootgevend, in strijd is met de rechten van derden en instellingen door de KLANT of andere leden. Het is verboden om de site te gebruiken in strijd met de wet en algemene morele principes, voor zover deze bestaat en op alle gelijkaardige manieren, of voor doeleinden zoals het maken van politieke of religieuze propaganda, en om activiteiten op de site te ontplooien die in strijd zijn met aan de door de wet beschermde auteursrechtregels en oneerlijke concurrentieregels. In dergelijke onwettige gevallen rust de wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid alleen bij de persoon die de relevante actie heeft uitgevoerd, en FORMTIME behoudt zich het recht voor om de betreffende inhoud te verwijderen, het lidmaatschap van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en informatie te delen over de gebruikers met de autoriteiten op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

 

 

16. Elke technische of andere activiteit die de FORMTIME-site onbruikbaar maakt, de services en services die op de site worden aangeboden aanzienlijk vertragen, of schade aan de software en hardware veroorzaken, is verboden, en FORMTIME heeft het recht om het lidmaatschap van de gebruiker het detecteert, en het verantwoordelijke lid verbindt zich ertoe de schade te vergoeden die hierdoor kan ontstaan.

 

 

17. Interventie en reverse engineering van softwarecodes zijn verboden. Kopiëren, gebruiken, citeren zonder toestemming is niet toegestaan. FORMTIME heeft het recht om het lidmaatschap van de gebruiker, die constateert dat hij op deze manier heeft gehandeld, te beëindigen en het verantwoordelijke lid verbindt zich ertoe de schade die hierdoor kan ontstaan te vergoeden.

 

 

18. FORMTIME doet haar best om haar diensten op een ononderbroken, foutloze en veilige manier te leveren. Systeemonderhoud, technische storingen buiten zijn controle of overmacht (stroomuitval, infrastructuurproblemen, natuurrampen, enz.) als gevolg van verstoringen in het internetgebruik en materiële en morele schade veroorzaakt door gebruikers die geen voorzorgsmaatregelen nemen tegen virussen en soortgelijke kwaadaardige software op hun computers, FORMTIME van het systeem FORMTIME is niet verantwoordelijk voor enige materiële, morele schade of winstderving veroorzaakt door de KLANT en andere gebruikers als gevolg van de onderbreking van .

 

 

19. De naam, achternaam, e-mail en andere informatie die wordt verstrekt tijdens het abonneren op de FORMTIME-site, vormt de persoonlijke informatie van de KLANT en FORMTIME beschouwt deze persoonlijke informatie als vertrouwelijk, tenzij de KLANT het delen op de site niet toestaat. De genoemde informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de verplichtingen in dit contract en andere contracten, om te voldoen aan de verplichtingen van de wetten, voorschriften en andere toepasselijke wettelijke regels, om naar behoren informatie te verstrekken in overeenstemming met het verzoek van de bevoegde administratieve en/of gerechtelijke autoriteiten, om de rechten en veiligheid van de gebruikers te beschermen.Behalve in gevallen waarin het nodig is om informatie te verstrekken, zal deze op geen enkele manier aan andere instellingen en organisaties worden verstrekt.

 

 

20. Via de FORMTIME-site worden links en verwijzingen verstrekt naar internetsites die door derden worden beheerd, en FORMTIME garandeert niet de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie, diensten en diensten die beschikbaar zijn op deze sites van derden. Daarom is zij niet verantwoordelijk voor deze informatie, service en services. Bovendien is de KLANT verplicht om de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de accountgegevens die zijn geregistreerd in het FORMTIME-systeem, evenals zijn accounts op andere gekoppelde sociale platforms, te beschermen. Anders aanvaardt FORMTIME geen enkele verantwoordelijkheid. FORMTIME is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan in het geval dat de genoemde informatie wordt vastgelegd door kwaadwillenden als gevolg van aanvallen op de sitedatabase en voor deze doeleinden worden gebruikt, en in geval van onwettige activiteiten.

 

 

21. KLANT aanvaardt dat FORMTIME de navigatie van de site (bezochte pagina's, aangeklikte gebieden, rekentools, enz.) automatisch laat registreren met behulp van cookies. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de opvolgingspercentages van verschillende rubrieken op de site te bepalen en om statistische gegevens te verkrijgen.

 

 

22. KLANT heeft er bij voorbaat mee ingestemd om van FORMTIME geen vergoeding te eisen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door het gebruik van de contractuele diensten.

 

 

23. Berichten, informatie, sms'jes, waarschuwingen en andere berichten kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door de KLANT is opgegeven tijdens het registratieproces van het lid. De KLANT kan niet beweren dat voornoemde elektronische berichten niet werden ontvangen of niet bereikt, en verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat voornoemde berichten geacht worden rechtsgeldig te zijn meegedeeld 1 dag na verzending.

 

 

24. Als de KLANT zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen niet nakomt door enig artikel van dit contract te schenden of als wordt vastgesteld dat de informatie die hij heeft aangegeven niet correct is, heeft FORMTIME het recht om het contract eenzijdig te beëindigen zonder enige waarschuwing of kennisgeving. Indien de KLANT zijn lidmaatschap van de site beëindigt, wordt hij geacht het contract te hebben beëindigd.

 

 

25. FORMTIME biedt contentproviders en gebruikers van webdiensten de nodige communicatie, promotie, advertenties, enz., op een manier die de persoonlijke rechten van de KLANT niet schaadt, voor zover de persoonlijke informatie die door de KLANT wordt overgedragen, kan worden gedeeld . is volledig bevoegd om het voor illegale doeleinden te gebruiken, behalve in gevallen waarin het illegaal is.

 

 

26. FORMTIME kan nieuwe artikelen en/of ondertitels aan deze overeenkomst toevoegen, verwijderen of wijzigen, indien zij dit nodig acht. KLANT aanvaardt, verklaart en verbindt zich er bij voorbaat toe dat hij/zij rechtsgeldig op de hoogte is van deze wijzigingen. Indien enig artikel van deze overeenkomst ongeldig is, blijven de andere artikelen van de overeenkomst geldig.

 

 

27. De wetten van de Republiek Turkije en de rechtbanken en handhavingsbureaus van Alanya zijn bevoegd en verantwoordelijk voor de oplossing van alle geschillen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van dit contract.

bottom of page